گزارش خبرگزاری دولت؛ یک سال هنر هفتم در دولت مردمی

1401-03-31
سینمای ایران تا پایان دولت دوازدهم، حال و روز خوشایندی نداشت. وضعیت نیمه‌تعطیل تولیدات در کنار ناامنی مفرط سینماگران، از جمله بزرگ‌ترین مشخصه‌های وضعیت در آن دوران بود. دورانی که کرونا نیز مزیدعلت شد تا سینمای ایران در عمر ۱۲۲ ساله خود، روزگاری را ببیند که هیچ ...