سیمینی که زیور ادبیات را برای زنان ایرانی آراست

اردیبهشت 8, 1400
به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را،‌ تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی؛ و سیمین خوبرویی در ادبیات بود که این حوزه را بر روی زنان فارسی زبان هم گشود تا در حق این عرصه شگفت انگیز هنری مادریت را تمام کند. هشتم اردیبهشت زادروز زنی است که ادبیات در از حصار مردانگی رهاند تا بانوان فرهیخته این سرزمین ...