تهیه‌کننده «شادروان» شک کرد، خزاعی نامه نوشت، سیمرغ مردمی پرید و رفت!

1400-11-21
بانی‌فیلم: قابل پیش‌بینی بود که موضوع سیمرغ مردمی و نحوه اخذ آرای تماشاگران محلی برای تشکیک و تردید است؛ به ویژه اینکه دبیر تازه از قرنطینه درآمده، چند روز اول جشنواره را هم به دلیل کرونا از دست داده باشد! همین معضل بود که «رد»ش را تهیه ...