سیمینی که زیور ادبیات را برای زنان ایرانی آراست

1400-02-08
به زیورها بیارایند وقتی خوبرویان را،‌ تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی؛ و سیمین خوبرویی در ادبیات بود که این حوزه را بر روی زنان فارسی زبان هم گشود تا در حق این عرصه شگفت انگیز هنری مادریت را تمام کند. هشتم اردیبهشت زادروز زنی است که ادبیات ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات