کارگردان «معمای شاه»: جبلی با همین فرمان جلو برود، اعتماد به صداوسیما بیشتر می شود

1400-10-24
محمدرضا ورزی با پذیرش این نکته که تلویزیون مدتی از دوره طلایی فاصله داشته است، در عین حال امیدوار است که با رویکرد جدید بار دیگر به روزهای طلایی اش برگردد و مخاطب با تلویزیون به طور ۱۰۰ درصد آشتی کند. این کارگردان و فیلمنامه نویس در پاسخ به این ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات