پای حرف‌های ر. اعتمادی سردبیر مجله جوانان و نویسنده رمان‌های پرفروش عاشقانه

1400-11-30
خود را روزنامه‌نگار حرفه‌ای معرفی می‌کند و داستان‌های عاشقانه را ماندگارترین داستان‌ها می‌داند. از سال‌های پرتیراژ مجله جوانان و کتاب‌هایش می‌گوید و هجمه‌ای که علیه‌ش وجود داشته است: ر. اعتمادی، نویسنده رمان‌های پرفروش عاشقانه که در ۸۸سالگی می ...