به یاد «رسول» که می‌گفت در سینما سرکوب شد

1400-06-17
می‌گفت، «هر چه ساختم و نوشتم فکر کردند منظورم مسئله دیگری است. من محتاط شدم. در سینما سرکوب شدم و این اتفاق وقتی افتاد که منتقدان بی‌سواد مواردی را به فیلم‌هایم نسبت دادند که باعث شد مسئولان فرهنگی به کارهایم حساسیت پیدا کنند.» به گزارش ایسنا، این ...