انتخات اعضای هیات مدیره انجمن صنفی گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم

1400-04-06
انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی سراسری گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم (دوبلاژ) با حضور اعضای هیات موسس برگزار شد. به گزارش رسیده، روز چهارشنبه هفته گذشته دوم تیرماه ۱۴۰۰، مجمع هیات موسس انجمن صنفی سراسری گویندگان و سرپرستان گفتار فیلم (دوبلاژ) با حضور اعضای هیات موسس آقایان ابوالحسن تهامی نژاد ...