انتشار هفتمین جلد از مجموعه داستان‌های شاهنامه

1401-06-08
جلد هفتم مجموعه داستان های شاهنامه، نگارشِ محسن دامادی، با نام بامداد افراسیاب منتشر شد. به گزارش بانی‌فیلم، در این کتاب می خوانیم: نوذَر پس از منوچهر پادشاه ایران شد. او جوانی خام و نابِخرَد بود، بیداد کرد و مال اندوخت. بسیاری کشاورزان برای پرداختِ باج ...