خیام و فردوسی؛ حکیمانی در جست‌وجوی رمز هستی

اردیبهشت 28, 1400
استادان و پژوهشگران زبان و ادب فارسی از ایران، هندوستان و افغانستان جست وجو در رازهای هستی را وجه مشترک فردوسی توسی و خیام نیشابوری دو شاعر برآمده از خراسان قرن‌های چهارم تا ششم هجری قمری دانستند. به گزارش ایرنا، همایش مجازی بین‌المللی حکیمان خراسان؛ از حکیم توس ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات