بیانیه خانه سینما در حمایت از مردم خوزستان؛ تا دیر نشده کاری انجام شود

1400-04-30
بانی‌فیلم: پس از گذشت شش روز از اعتراض‌های مردمی هموطنان خوزستانی نسبت به بی‌آبی شهرها و روستاهای این خطه ار جنوب کشورمان،‌ موج حمایت هنرمندان و برخی تشکل‌های صنفی از مردم خوزستان به راه افتادو خانه سینما هم امروز و پس از خمراهی بسیاری از اهالی ...