گالری موزه حسین محجوبی در باغ موزه نگارستان

1400-02-18
یک سالن در باغ موزه نگارستان به نمایش آثار استاد حسین محجوبی، نقاش شناخته شده اختصاص می یابد. به گزارش رسیذه از سوی معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۲ اثر از حسین محجوبی که در میان اهالی هنر به نقاش بهشت شهرت دارد وقف دانشگاه تهران شده است و در ...