فراستی انتقاد کرد، تجسمی‌ها به رئیس صداوسیما نامه نوشتند!

1400-11-08
بانی‌فیلم: پس از آن که مسعود فراستی در برنامه «هفت» انتقاداتی را از حراجی تهران مطرح کرد و به صراحت، برخی آثار فروش رفته در این حراجی را زیر سئوال برد، جمعی از هنرمندان تجسمی در نامه سرگشاده‌ای به پیمان جبلی نسبت به این اهانت‌ها اعتراض کرده ...