نصب سنگ قبری برای جیمز باند در جزیره فارو!

فروردین 6, 1401
در مکانی که جیمز باند با فیلم «زمانی برای مردن نیست» به آخر مسیرش رسید، سنگ قبری برای وی نصب شد. به گزارش مهر به نقل از اکسپرس، سنگ قبری برای جیمز باند در جزیره کوچک کالسوی که بخشی از جزیره فارو است، نصب شد. در جزایر فارو دانمارک کری ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات