عکس‌هایی که ماندگار شدند؛ «پدر» کمکم کن

1400-10-13
بانی‌فیلم: هنوز جمله «یک عکس گویاتر از هزاران کلام است» از درخشان‌ترین تعریف‌ها برای یک تصویر به ثبت رسیده است. در میان عکس‌هایی که در تاریخ معروف شدند و توانستند شهرتی را برای هنرمند عکاس خود ارمغان بیاورند، عکس‌هایی که در بحبوحه جنگ‌ها گرفته ...