الک بالدوین: برای بیان غم و اندوه من هیچ واژه‌ای وجود ندارد

مهر 30, 1400
بانی‌فیلم: الک بالدوین برای اولین بار پس از حادثه دلخراش صحبت می کند و می گوید: “هیچ واژه‌ای برای بیان شوک و اندوه من در مورد حادثه غم‌انگیزی که جان هالینا هاچینز را گرفت، بیان کند؛ هالینا یک همسر، یک مادر و برای ما یک همکار ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات