دلایل تولیدات اندک سینمای ایران با موضوع عاشورا

1401-05-10
ایران به عنوان ام‌القرای جهان اسلام و سینمای ایران به عنوان قدرتمندترین سینمای کشورهای مسلمان، همچنان نتوانسته کارنامه قابل قبولی به لحاظ کمی و کیفی در حوزه تولیدات عاشورایی به ثبت برساند. به گزارش ایرنا، اگرچه این اتفاق در هیچ‌یک از کشورهای اسلامی رخ نداده اما از ایران ...