در توصیف دموکراسی!

مهر 28, 1401
یادداشت / جواد کراچی (تقدیم به فرزندان مرد شریفی که مهندس برق و الکترونیک و پرستاری زحمتکش هستند.) روزانه هزاران تن زباله در پایتخت کشورمان تولید می‌شود و هنوز همچون دهه های گذشته و یا همچون دوران قاجار و دهه های پس از آن که ممو جیم جیم در کوچه ها داد و فریاد راه می‌انداخت و آشغالی، آشغالی ...