خلیج فارس؛ شناسنامه ۲۶۰۰ ساله تمدن چهارهزار ساله

اردیبهشت 10, 1400
 نخستین سند از خلیج فارس به کتیبه داریوش در کانال سوئر بازمی‌گردد که در آن به نام دریای پارس اشاره شده اما تمدنی که در حاشیه خلیج فارس شکل گرفته است، به تمدن عیلامیان، اختصاص دارد که ۴ هزار سال پیش در حاشیه این دریا و در بخشی از بوشهر و هرمزگان امروز، سلطنت داشته‌اند. به گزارش ایرنا ...