هر شخص در این زمینه‌ شکایتی دارد به مراجع قضایی و یا شورای صیانت خانه سینما مراجعه کنند

1400-02-11
وکیل خانه سینما ؛ ادعاهای «تجاوز در سینما» صرفا مجازی است هر دو طرف از طرح شکایت پرهیز می‌کنند مشاور حقوقی «خانه سینما» در واکنش به برخی ادعاهای مطرح شده در زمینه تجاوز صورت گرفته از سوی سینماگران در فضای مجازی، پیگیری حقوقی را به طرح رسمی شکایت منوط دانست ...