آیا در انتخابات هیات مدیره خانه سینما تخلف شده؟

شهریور 10, 1401
بانی‌فیلم: تنها ساعتی پس از پایان انتخابات هیات مدیره خانه سینما زمزمه صورت گرفتن تخلفاتی در آن به گوش می‌رسد. به گزارش بانی‌فیلم، شب گذشته و پس از پایان انتخابات هیات مدیره خانه سینما، برخی از دست‌اندرکاران سینما مواردی مبنی بر بروز تحلف در این انتخابات را عنوان کردند. یکی از مهم‌ترین مواردی که از ...