آیا در انتخابات هیات مدیره خانه سینما تخلف شده؟

سپتامبر 1, 2022
بانی‌فیلم: تنها ساعتی پس از پایان انتخابات هیات مدیره خانه سینما زمزمه صورت گرفتن تخلفاتی در آن به گوش می‌رسد. به گزارش بانی‌فیلم، شب گذشته و پس از پایان انتخابات هیات مدیره خانه سینما، برخی از دست‌اندرکاران سینما مواردی مبنی بر بروز تحلف در این انتخابات ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات