اعلام موجودیت اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران

1401-01-31
اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران با اعلام موجودیت خود از تمام مراکز پشتیبانی تولید دعوت کرد تا ذیل یک اتحادیه واحد مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند. به گزارش رسیده، اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران با حضور اعضای هیأت مدیره خود اعلام موجودیت کرد ...