اعلام موجودیت اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران

فروردین 31, 1401
اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران با اعلام موجودیت خود از تمام مراکز پشتیبانی تولید دعوت کرد تا ذیل یک اتحادیه واحد مطالبات صنفی خود را پیگیری کنند. به گزارش رسیده، اتحادیه مراکز فنی و پشتیبانی تولید سینمای ایران با حضور اعضای هیأت مدیره خود اعلام موجودیت کرد ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات