ما کی به این نقطه از بی‌عاطفه‌گی و بی‌تفاوتی رسیدیم؟

1401-05-29
یادداشت / جمشید پوراحمد استان گلستان، مینودشت، روستای مبارک آباد آلاوارس نام سگی است که وفاداری و معرفتش قابل توصیف نیست؛ آلاوارس متعلق به خانواده‌ای‌ست که خیلی توان سیر کردن شکم سگ باوفایشان را ندارند و چه بسا سیرکردن شکم خود را! اما مزرعه معرفت و مهربانی روستانشینان هیچگاه ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات