منیژه حکمت: من بیانیه زنان سینماگر علیه خشونت جنسی را امضاء نکردم

1401-01-25
منیژه حکمت گفت: من بیانیه زنان سینماگر علیه خشونت جنسی در سینمای ایران را امضاء نکردم و می‌خواهم چند مورد را به عنوان دلیل این امضاء نکردن مطرح کنم. اوایل انقلاب، بنیاد فارابی یک ناظر سر کار ما می‌گذاشت. ایشان می‌آمد، در سایه روی صندلی می‌نشست ...