سرمایه‌آوری ۷۰۰میلیاردی یکی از پلتفرم‌ها برای تولید سریال

آذر 8, 1400
ریخت‌وپاش میلیاردی یا بسترسازی مالی برای ساخت برنامه و تولید سریال در شبکه نمایش خانگی؟! بانی‌فیلم: اگر به شنیدن ارقام اختلاس‌های سوپر میلیاردی عادت کرده باشید، یا از پرداخت دستمزدهای جندمیلیاری بازیگران نورچشمی تعجب نکنید، حتماً از اینکه بدانید احتمال دارد یکی از پلتفرم‌ها برای تولید سریال در شبکه نمایش خانگی، بودجه ۷۰۰میلیارد تومانی در نظر ...