مساله حریم تئاترشهر، حل می‌شود؛ وعده قادر آشنا!

فروردین 17, 1400
مدیرکل اداره هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره پیچیدگی روند تعیین حریم تئاترشهر با تاکید بر اهمیت گفت‌وگو به جای ساختن فیلم و توهین، تاکید کرد: با استناد به دوستی و درایتی که از شهردار تهران سراغ دارم، مساله تعیین حریم تئاترشهر حل می‌شود. مجموعه تئاترشهر ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات