۱۲۶سالگی استاد سعید نفیسی؛ مردی حریص و کتاب‌باز

1400-03-18
ایرج افشار با روایت‌هایی به توصیف این‌که سعید نفیسی چطور در جمع‌آوری کتاب حریص بود می‌پردازد و در عین حال از این‌که کتاب‌هایش را به آسانی به هر کس قرض می‌داد و ماجرای فروش آن‌ها می‌گوید. به گزارش ایسنا، در هجدهم ...