توقف فعالیت موسسه‌ «بودجه تلف‌کن»؛ نسخه هنروتجربه پیچیده شد!

اسفند 24, 1400
بانی‌فیلم: گروه هنروتجربه که در ابتدای فعالیت‌ خود برای کمک به اکران فیلم‌های هنری و خاص به وجود آمد و در میانه‌های راه در نقش واسطه‌ای میان سازمان سینمایی و ‌صاحبان فیلم‌های هنری و خاص عمل می‌کرد، به پایان راه رسید. گروه هنروتجربه فعلی در تحولاتی در دوره ریاست حسین انتظامی در سازمان سینمایی ...