توقف فعالیت موسسه‌ «بودجه تلف‌کن»؛ نسخه هنروتجربه پیچیده شد!

1400-12-24
بانی‌فیلم: گروه هنروتجربه که در ابتدای فعالیت‌ خود برای کمک به اکران فیلم‌های هنری و خاص به وجود آمد و در میانه‌های راه در نقش واسطه‌ای میان سازمان سینمایی و ‌صاحبان فیلم‌های هنری و خاص عمل می‌کرد، به پایان راه رسید. گروه هنروتجربه فعلی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات