پس از برکناری پرحاشیه، صادق موسوی مدیرکل امور جشنواره‌ها شد!

1400-09-15
پس از کنار گذاشته شدن صادق موسوی از مدیرعاملی انجمن سینمای جوانان و انتقادات محمد خزاعی از مراسم پایانی جشنواره فیلم کوتاه در مجتمع ایران مال، امروز مدیرعامل سابق انجمن سینمای جوانان از محمد خزاعی حکم گرفت! بر اساس این حکم سیدصادق موسوی مدیرکل دفتر جشنواره‌ها و همکاری‌های ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات