انتقاد انجمن منتقدان و نویسندگان به برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارشاد

مرداد 28, 1400
نقشه راهِ مکتوب و ابرازی وزیر محترم پیشنهادی دستاورد اتاق فکری‌ست که در همین آغاز راه می‌خواهد نسخهء خودش را تجویز کند و آدرس غلط بدهد بانی‌فیلم: پس از انتشار برنامه‌های گزینه پیشنهادی برای وزارت ارشاد، موجی از واکنش‌های انتقادی اهالی سینما، تئاتر و موسیقی ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات