ماراتن انتخابات خانه سینما در خط پایان

1401-06-09
بانی‌فیلم: تنها چند ساعت دیگر انتخابات پرحاشیه خانه سینما برگزار می‌شود و تکلیف کارهای برجا مانده از مدیریت قبل، نحوه تعامل این نهاد با سازمان سینمایی و وزرات ارشاد و همچنین وضعیت ناگوار تولید و مقابله با انحصار حاکم بر برخی از شوراهای سینمایی مشخص خواهند شد! اینها ...