شاه و مردی که زیاد می‌دانست!

فروردین 25, 1401
۲۵ فروردین روز درگذشت امیراسدالله علم نزدیک‌ترین دوست محمدرضاپهلوی است. فردی که مراتب ترقی را آهسته آهسته طی و تبدیل به امین‌ترین یار شاه شد. گزارش زیر نگاهی گذراست به زندگی این شخص. شوکت الملک پدر امیراسدالله علم مردی تجددخواه بود و عاشق هنرو ادب. او با بسیاری از هنرمندان از جمله میرزاده عشقی، علینقی وزیری و کمال ...