پیشنهادهای کیهان برای افزایش جمعیت؛ بر افراد مجرد سختگیری اجتماعی کنید!

تیر 22, 1400
کیهان با اشاره به کلهش نرخ زاد و ولد در سالهای اخیر نوشت: می‌توان نقطه آغازین خطای راهبردی را از دولت سازندگی دانست. زیرا ملتی که از جنگ ویرانگر هشت ساله فارغ شده باید در چنین شرایطی برای آبادانی کشور کمر همت ببندد و پس از جهاد در میدان ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات