اعتراض ۶صنف خانه سینما به ساترا به دلیل سانسور سریال‌های خانگی

تیر 29, 1400
چنین مدیریتی که در این سالها، به طرزِ عبرت ناپذیری، به مدد حمایت های همه جانبه، با تمام توانش از یکسو در فراری دادن مخاطبانش بسوی شبکه های فرصت شناس خارجی تلاش کرده و از سویی دیگر به کاهش انگیزه در اصحاب هنر و فرهنگ برای کار خلاقانه کوشیده، چگونه می خواهد کلیه محصولات هنری و فرهنگی کشور را-آنهم ...