افغانستان دو دهه پیش از نگاه عکاس مگنوم

1400-06-26
بانی‌فیلم: افغانستان همیشه موضوع جذابی برای عکاسان است. تماشا و ثبت فرهنگ بومی و جامعه و مردم این کشور باعث می‌شود هنرمندان عکاس زیادی راهی دیار افغانستان شده و تصاویر منحصر به فردی را از دریچه دوربین‌های خود ثبت کنند. یکی از این عکاسان استیو مک کوری ...