تشابهی در شعر شاملو و نظامی

1400-01-07
مسعود خیام در نوشتاری به بیتی از نظامی گنجوی و تکرار مبالغه شاعرانه آن در بخشی از شعر احمد شاملو اشاره و این پرسش را مطرح کرده که آیا این را می‌توان پای توارد نوشت؟ این پژوهشگر و نویسنده در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است ...