تشابهی در شعر شاملو و نظامی

فروردین 7, 1400
مسعود خیام در نوشتاری به بیتی از نظامی گنجوی و تکرار مبالغه شاعرانه آن در بخشی از شعر احمد شاملو اشاره و این پرسش را مطرح کرده که آیا این را می‌توان پای توارد نوشت؟ این پژوهشگر و نویسنده در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نوشته است ...

پیشنهاد بانی فیلم

یادداشت ها

تبلیغات

گفت و گو

تبلیغات