بزرگداشت فردوسی شاعر حماسه‌سرای ایرانی؛ هر ایرانی به شاهنامه افتخار می‌کند

15:45

بر هیچ ایرانی پوشیده نیست که شاهنامه شناسنامه‌ی ایرانیان است. اگر هنوز نام و نشانِ ایرانی داریم و به زبانِ پارسی سخن می‌گوییم، مدیون شاعرِ گرانمایه پارسی‌نژاد این سرزمین هستیم.
به گزارش رسیده، شاهنامه یکی از بزرگ‌ترین کتاب‌های آموزشِ اخلاق به ایرانیان است. لذا شایسته است هر ایرانی، از کودکی تا بزرگسالی این کتاب را بخواند و با صدای بلند بگوید: ایرانی است و خواهد ماند و این سرزمینِ اهورایی، همواره سَرفَراز و جاودان از هر گَردنه و حادثه گذشته و خواهد گذشت.
هر ایرانی به شاهنامه افتخار می‌کند، ولی کمتر ایرانی آن را می‌خواند! شکایتِ خوانندگان بیشتر از زبانِ شاهنامه و دور بودن از زبانِ فارسیِ رایجِ کنونی است.
محسن دامادی، کوشش کرده تا با آوردنِ هر یک از شعرهای داستان‌های این کتاب و نوشتنِ معنای آن به زبانِ امروزی، بدونِ هرگونه تغییر در معنی، این امکان به وجود آید تا هر کس به راحتی ادعا کند شاهنامه‌خوان است و هیچ گونه مشکلی در فهمیدنِ شعرهای شاهنامه ندارد.
نویسنده در پایان هر کتاب، در بخشِ سخنِ پایانی، نکته‌هایی از زبانِ رازآمیز آن داستانِ شاهنامه آورده، تا خواندنِ شاهنامه برای خوانندگان، شیرین، آموزنده و لذتبخش باشد.
انتشارات کتابسرای نیک از مجموعه داستان‌های شاهنامه با نگارش محسن دامادی، تا کنون کتاب‌های زیر را منتشر کرده است: 
کتاب اول: هفت خان، داستان سفری شگفتآور و رازآمیز از سوی رستمِ دستان، برای نجاتِ شاه ایران از بندِ دیوان.     
کتاب دوم: رستم و سهراب، داستانِ نبردی شکوهمند بینِ پدر و فرزند، و اندیشه‌ی رستم برای نجاتِ ایران.     
کتاب سوم: زال و رودابه، شرح دلدادگی زال به دختر شاه کابل که در زمانِ منوچهر پادشاه نیکنامِ ایران پیش آمد.    
کتاب چهارم: قیامِ کاوه، سرنگونی ضحاک، داستانِ شوریدنِ ایرانیان بر پادشاه‌ی تازی و بر تختِ نشستن فریدون.
کتاب پنجم: پسران فریدون، داستانی از سه برادر که نمایشی از کین و جنگ برای قدرت‌جویی و تقسیم ایران بود.    
کتاب ششم: روزگارِ رنج، کین ایرج، داستانی از ایرجِ مهربان که قرار بود روزی شاه ایران باشد (در دست چاپ).
کتاب هفتم (زیر چاپ): بامداد افراسیاب، داستانِ یورشِ لشکرِ تورانی بر سرزمینِ کیانی ایران و رشادت ایرانیان (در دست چاپ). 
کتاب هشتم: (آماده سازی): ایران بدونِ شاه، داستان نوذر شاه ایران که افراسیاب او را کشته و ایران بیسامان است (در دست چاپ). 
نسخه الکترونیک مجموعه داستان‌های شاهنامه، به همراه کتاب صوتی با خوانش فرهادی اتقیایی در پلتفرم‌های طاقچه و کتابراه در دسترس است.
در همین راستا استودیو هورخش از سالها قبل در راستای اهمیت حکیم فردوسی و زنده نگه داشتن یاد و نام اساطیر بزرگ شاهنامه، مجموعه کتاب‌های مصوری را از سال نود و شش تهیه و به چاپ رسانده است که به شرح زیر است:

کتاب مصور اول: طلوع جمشید (جلد 1 و 2)
رمان مصور طلوع جمشید برداشتی است آزاد از اسطوره جمشید، که از یک سو از تخیل نگارندگان، و از سوی دیگر با نگاهی بر متون مختلف که به تفسیر و تعریف اسطوره جمشید پرداخته و در کتب تاریخی منعکس شده‌اند نگاشته و تصویر شده است.
جمشید طلوع، اولین سری از مجموعه کمیک‌های مجموعه آخرین داستان است و در ادامه با دو جلدی جمشید غروب به پایان می‌رسد. جمشید طلوع و غروب داستان پادشاهی جمشید را روایت می‌کنند

کتاب مصور دوم : غروب جمشید (جلد 1 و 2)
رمان گرافیکی غروب جمشید روایتگر نقطه عطفی بر سرگذشت جمشید است و در تمامی متون کهن از جمله شاهنامه بدان اشاره شده است

کتاب مصور سوم : ارشیا  (جلد 1 و 2)
ماجـرای زندگـی شـخصیت پـر رمـز و رازی اسـت به نام ارشیا که پیونـد ایـن شـخصیت بـا شاهنامه و اسـاطیر کهـن ایرانـی از ایـن جهـت قابـل توجه اسـت کـه او در مجموعـه رمانهـای گرافیکـی «جمشـید»و انیمیشـن سـینمایی «آخریـن داسـتان»، کــه هــر دو برداشــتی آزاد از شــاهنامه هســتند، در کنــار شــخصیتهای اصلــی از تاثیرگذارتریــن و محوریتریــن شــخصیتها و عناصــر داســتان اســت.

کتاب مصور چهارم : دوزخ ضحاک

برداشتی آزاد از سرنوشت ضحـاک اســت؛ ضحاکی کــه آفریدون بـر او چیـره گشـته و در دماوندکـوه بـه بنـدش کشیده اسـت. امـا چنانکه در متـون تاریخـی و اسطورهای ثبـت شـده، ضحـاک همچنـان در بنـد و زنجیـر اسـت و پـس از سـه دوره‌ی چهارهـزار ســاله، یــا چهــار دوره‌ی ســه هزار ســاله، از بند رها خواهد شــد و نبرد نهایی میــان خیــر و شــر رخ میدهــد.
نگارنده‌ی ایــن داســتان رویــدادی را بــا الهــام از کیش مغــان در دوره ِی ساسانی و سرانجام ضحـاک، طـرح ریختـه، و داسـتانی نـو پدیـد آورده. در ایـن داسـتان تلاش شـده تـا شخصیت ضحاک شکافته و شناخته شود.

کتاب مصور پنجم : تخت جاویدان
روایتــی اســت از سرگذشــت اســکندر مقدونــی، پــس از به آتش کشــیدن تخــت جمشــید و آخریــن تلاش‌هایــش بــرای دســتیافتن بــه حیات جاودانــه. مخاطب شــاهد داســتانی خیالــی اســت کــه رویارویــی اســکندر بــا کابوسهایــش را نشــان میدهــد: اســکندر ِ خــود را در برابــر گذشــته و آنچــه کــه از ســر گذرانــده میبینــد؛ در جریــان داســتان ســعی شــده تــا بــا معرفــی ضمنــی بنای تخــت جمشــید، تاریخچــه‌ی آن و برخــی حقایــق تاریخــی پدیــدار شــوند.
انتشارات کارگاه فیلم و گرافیک سپاس با چاپ و نشر کتب نفیسی از شاهنامه فردوسی قدرشناسی ویژه‌ای ازاین اثر ملی ومیهنی کهن به جا آورده است. بدیهی است یکی از اهداف این نشر، زنده نگه‌داشتن شعر و ادبیات کهن به بهترین و شکیل  ترین شکل ممکن است؛ از این رو، خواننده را به خوانش این اثر حماسی دعوت می‌کند.
به همین خاطر، مفتخریم در روز بزرگداشت فردوسی (۲۵ام اردیبهشت ماه سال 1401 ساعت 17) در فروشگاه همیشه واقع در شهرک غرب- مجتمع تجاری گلستان- واحد 112 گرد هم آییم و زمان بیشتری به مدح و ستایش این اثر حماسی اختصاص دهیم.

در این رویداد:
غزاله ساجد در مورد اهمیت اسطوره‌شناسی در شاهنامه صحبت می‌کند.
محسن دامادی از اهمیت شاهنامه خوانی می‌گوید.
فرهاد اتقیایی جذابیت‌های شنیداری داستان‌های شاهنامه را می‌گوید.
استودیو هورخش با پخش انیمیشن‌های برگرفته از داستان‌های شاهنامه، نگاهی نوین را در دل مخاطبین این اثر برجسته ایجاد می‌کند.
مرجان صادقی با نقالی خود به داستان‌سرایی پهلوانان ایران زمین می‌پردازد.
و…

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.