10:49

کتاب هنر اورارتویی (نقوش جانوری، اساطیری و گیاهی در قیاس با سایر فرهنگ‌ها ) نوشته مریم دارا توسط پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و پژوهشکده هنر چاپ و منتشر شد.
به گزارش روابط‌ عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، این کتاب در چهار بخش شامل؛ اورارتوها که بودند، نقوش حیوانی اورارتویی، نقوش اساطیری اورارتویی و نقوش گیاهی اورارتویی به بیان موضوع می‌پردازد.
در مقدمه این کتاب به قلم نویسنده آمده است؛ آثار فلزی اورارتویی بسیاری تا‌کنون معرفی یا توصیف شده‌اند. گاهی نیز بر روی فلزات آنها آزمایش و مطالعه شده یا با آثار مشابه به لحاظ کاربری و شکل و گاهی نقوش، مقایسه شده‌اند، اما نقوش و تفسیرهای گوناگون هر یک و تفاوت آنها با هنر یا فرهنگ‌های مناطق دیگر تا کنون کمتر مورد عنایت پژوهشگران بوده است.
نگارنده، پژوهش خود را از سال 1397 در طرح پژوهشی مشترک میان پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری و پژوهشکده هنر درباره نقوش آثار فلزی اورارتویی که در ایران به دست آمده یا نگهداری می‌شوند آغاز کرد و سپس مقرر شد کتابی که پربسامدترین و معروف‌ترین نقوش اورارتویی به ویژه بر روی فلزات را معرفی می‌کند نگاشته شود.
هدف نگارنده در این پژوهش تنها پرداختن به هنر اورارتو و معرفی آن نیست، زیرا پیش‌تر بزرگانی به ویژه خارج از ایران به آن اهتمام داشته‌اند بلکه بیشتر تمایل داشته است تا نقوش بیشتر استفاده شده اورارتویی به ویژه بر آثار فلزی را معرفی و با سایر فرهنگ‌ها مقایسه کند بدین ترتیب شاید پژوهشگران را به پژوهش‌های بیشتر در این راستا ترغیب کند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.