9:29

بخشی از کتاب: شاعرِ بزرگِ خراسان می‌آموزد که هر کس وظیفه دارد میلِ نادرست قدرت‌طلبی و خودنمایی را در خود شناسایی و با آن مبارزه کند، زیرا ممکن است تا جایی پیش ببرد که احساس کند نماینده‌ی خدا یا مامورِ نجاتِ بشریت است!

کتاب ششم از مجموعه داستان‌های شاهنامه نوشته‌ی محسن دامادی با عنوان روزگارِ رنج، کین ایرج منتشر شد.
به گزارش بانی‌فیلم، محسن دامادی نویسنده کتاب ششم از مجموعه داستان‌های شاهنامه در مورد این کتاب نوشت:
«در دورانِ پادشاهی فریدون، روزگار برای ایرانیان با شادمانی و سرور می‌گذرد، دیوها که نمایندگانِ رنج، سیاهی، تباهی و اندوه هستند در بَند می‌شوند تا مردم به کار و بارِ خود خشنود باشند.
فریدون پس از آزمودنِ دانایی و توانایی پسرانِ خود، سرزمینِ بزرگ پادشاهی را بینِ آنان بخش (تقسیم) می‌کند. ایران به ایرج کوچک‌ترین فرزندِ او می‌رسد. پس از چندی دو برادرِ بزرگ او سَلم و تور بر پدر و ایرج می‌شورند و سرانجام ایرجِ مهرجو، قربانیِ رشک (حسادت) و کینه‌جویی برادران می‌شود؛ پس از آن، فریدون تا پایانِ عمر تنها یک رنج و آرزو دارد: اینکه روزی کسی از نسلِ ایرج، کین‌خواهِ خونِ به ناحق ریخته‌ی او باشد. اما در نبودِ جانشینی برای فریدون، سرنوشت و آینده‌ی ایران چه می‌شود؟»
به نظرِ نویسنده، این داستان از شاهنامه، روایتِ یکی از ویژگی‌های ناپسندِ آدمی یعنی میل به قدرت‌طلبی و قدرت‌نمایی از روی خودبزرگ‌بینی (کِبر) و خودنمایی (تَفَرعُن) است. گویی شاعرِ بزرگِ ایران با این داستان می‌گوید: در نتیجه‌ی میل به قدرت‌طلبی است که جهان پیوسته به سرزمین‌های بیش‌تر و کوچک‌تر تقسیم شده تا در چرخه‌ی قدرت‌خواهی، سهمی به نوآمدگان برسد. نوآمدگانی که از ابزارِ جنگ، کودتا یا دروغ و فریب استفاده می‌کنند تا به قدرت برسند، ستم کنند و روزی نیز واژگون شوند (سقوط کنند) و به همین دلیل همواره در جهان، از جدال‌های کوچک، بیهوده و احمقانه تا جنگ‌های بزرگ و جهانگیر برقرار است.
به نوشته‌ی دامادی این نکته، سوای از تمنای استقلال‌خواهی برای نجات از ستمِ قدرت‌های بزرگِ استعماری، یا مبارزه برای رهایی از نظام‌های استبدادی است.
او می‌نویسد: شاعر جنگ و خونریزی ناشی از میل و بروزِ صفتِ جاه‌طلبی و قدرت‌نمایی را نکوهش می‌کند، ولی بارها در شاهنامه گفته است که نباید خودشیفتگی، قدرت‌طلبی و ستمگریِ حاکمان را سرنوشتِ خود دانست.
شاعرِ بزرگِ خراسان همچنین می‌آموزد که هر کس وظیفه دارد این میلِ نادرست به قدرت‌طلبی و خودنمایی را در خود شناسایی و با آن مبارزه کند، زیرا ممکن است او را تا جایی پیش ببرد که احساس کند نماینده‌ی خدا یا مامورِ نجاتِ بشریت است!


بنا به نوشته‌ی نویسنده در بخشِ سخنِ پایانی، تا آدمی به مقامِ آگاهی، اخلاق و جایگاه انسانی نرسیده تا خود را به هیچ دلیلی، برتر از دیگری نداند و به وظیفه‌ی انسانیِ خود به درستی عمل کند، این چرخه‌ی ویرانگر ادامه خواهد داشت.
گفتنی‌ست که کتاب ششم نیز چون دیگر کتاب‌های این مجموعه از سوی انتشارات کتابسرای نیک منتشر شده است.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.